Chcete-li podpořit petici za bezbolestné označování zvířat svým podpisem, vytiskněte si prosím petici i s podpisovým archem, podepište ji (do podpisového archu se vyplňuje jméno, příjmení, bydliště a podpis) a pošlete na adresu:

Ing. Zbyněk Vlk, Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66

Podpisy budeme shromažďovat do konce května tohoto roku (2006).


Text petice ve formátu .rtf si můžete stáhnout zde


 

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Za bezbolestné označování zvířat

 

Ministr zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

Praha 1

117 05

 

 

Vážený pane ministře,

 

před časem vstoupilo v platnost nové nařízení Rady ES č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení ES č. 1782/2003 a směrnic 92/102 EHS a 64/432/EHS ( dále jen „nařízení“).  Současně pro členské státy Evropských společenství platí další nařízení Rady ES č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (dále jen“ nařízení o identifikaci skotu“). Tuto problematiku upravuje v souladu s právem Evropských společenství zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů ( dále jen „plemenářský zákon“) a zejména jeho prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem (dále jen „vyhláška“).

 

My, níže podepsaní, protestujeme proti tomu, že tato nařízení nutí chovatele koz, ovcí a skotu (dále jen „ chovatele zvířat“) k tomu, aby zvířata označovali ušními známkami, a to zejména z níže uvedených důvodů:

 

1)      Zdravotní hlediska:

- ušní známky způsobují zvířatům zdravotní komplikace (např. hnisání rány, přetočení známky a následné rozdírání ucha, roztržení nebo natržení ucha  následné i těžké infekce; tyto komplikace nastávají velmi často u volně se pasoucích zvířat), a to až u 50% kusů. Uvedeným potížím nelze zabránit ani při dodržování hygienických, veterinárních a jiných norem ani při vynaložení odborné péče jakou lze v tomto ohledu požadovat.

 

2)      Legislativní hledisko:

-         vyhláška je v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon“), a to zejména v těchto bodech:

                                                               i.      § 2, který zakazuje týrání zvířat

                                                             ii.      § 3, zejména písm. m) a n), která se týkají utrpení zvířat (tj. stavu, který je zvířeti způsoben jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt) a jim způsobené nepřiměřené bolesti (definované zákonem jako bolest neodpovídající povaze potřebného zákroku)

                                                            iii.      používané ušní známky jsou přitom v rozporu i s vyhláškou, která v § 5 odst. 1 písm. b) bod 2 stanoví, že je třeba, aby známky minimalizovaly bolest a možnost poranění, což ze zkušeností chovatelů stávající identifikační prostředky nesplňují i při dodržení veškerých možných opatření k zamezení takového jevu.

                                                           iv.      Současně i nařízení je vnitřně rozporné, neboť v příloze A nařízení odstavec 3 se uvádí, že první identifikační značka podle čl. 4 odst. 2 písm. a) se musí skládat z ušní známky schválené příslušným orgánem, připevněné na jedno ucho, která je vyrobena z odolného materiálu, je nepadělatelná a snadno čitelná po celou délku života zvířete a navržena tak, aby zůstala připevněna ke zvířeti, aniž by mu škodila. Ušní známka nesmí být znovu použita a nápisy provedené podle bodu 3 musí být nesmazatelné. Podmínky jsou znovu zopakovány v odstavci 7. Toto ustanovení nařízení je však nesplnitelné - nemůže být splněna podmínka užití ušní známky jako bezpodmínečný uzpůsob označování a zároveň podmínka připevnění známky ke zvířeti, aniž by mu škodila - viz naše argumenty v předchozím textu.

 

 

 

Navrhujeme proto, aby došlo ke změně ve způsobu identifikace zvířat, a to na některý z níže uvedených způsobů:

a)      elektronická identifikace popsaná v nařízení. Jak z hlediska státní evidence zvířat, tak z hlediska jejich blahobytu by zřejmě nejvhodnějším řešením bylo, kdyby byla ve všech státech ES zavedena pouze identifikace elektronická pro všechna zvířata.

b)      další možností je zavedení identifikace využívající slovního a grafického popisu zvířete se stanovením jejich genetického typu. Tato identifikace by byla vhodná zejména pro drobné chovatele (s určitým limitním počtem zvířat), kteří by neměli zvířata určená pro obchod uvnitř ES.

c)      další možností by bylo označování zvířat známkou na obojku, opět s využitím identifikace pomocí slovního a grafického popisu a stanovením jejich genetického typu (i zde zřejmě nejvhodněji pro drobné chovatele)

d)      pokud je třeba, aby byla zvířata označována dvěma způsoby, navrhujeme namísto ušní známky elektronickou identifikaci ve spojení s některým způsobem sub b)   nebo c)

e)      ušní známky však navrhujeme úplně vyřadit z užívání

 

 

 

Vážený pane ministře,

 

vyzýváme Vás tímto, abyste se zasadil o to, aby v příslušném orgánu Evropských společenství došlo k opakovanému projednání dané problematiky a aby byly při tomto projednání zváženy naše výše uvedené návrhy, což potvrzujeme svým podpisem.

 

 

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Zbyněk Vlk, Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66

MVDr. Blanka Štenclová, Višňová 174, 464 01

Kateřina Skálová, Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66

 

PETICE

 

Za bezbolestné označování zvířat

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Zbyněk Vlk, Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66

MVDr. Blanka Štenclová, Višňová 174, 464 01

Kateřina Skálová, Jindřichovice pod Smrkem 12, 463 66

 

 

Jméno a příjmení

Bydliště

Podpis